Chính sách phòng chống rửa tiền tại Công ty Kiều Hối Đông Á

Nhận định được vai trò quan trọng của một công ty chuyển tiền trong hoạt động chuyển tiền kiều hối, Công ty Kiều Hối Đông Á đã đầu tư nguồn lực và từng bước nâng cao năng lực quản lực quản trị rủi ro và tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ các quy định pháp luật về Phòng chống rửa tiền (PCRT). và tài trợ khủng bố.

Công ty Kiều Hối Đông Á đặc biệt chú trọng đến việc cập nhật, tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về PCRT, danh sách cảnh báo từ các tổ chức có uy tín; từng bước hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sàng lọc, phát hiện giao dịch đáng ngờ, giao dịch liên quan đến danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách PEPs; thường xuyên cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Hoạt động đào tạo, truyền thông về công tác Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên trên toàn hệ thống, kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo, hiệu quả phát hiện, ngăn chặn hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Với những nỗ lực như trên, Công ty Kiều Hối Đông Á cam kết là công ty chuyển tiền tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế nhằm bảo vệ khách hàng, bảo vệ nhân viên và công ty khỏi các rủi ro pháp lý liên quan đến PCRT.

Với những tiêu chí trên Công ty Kiều Hối Đông Á cam kết:

  • Tuân thủ đầy đủ theo các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế.  
  • Tăng cường thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro liên quan đến uy tín, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền. 
  • Nỗ lực bảo vệ Khách hàng, Cán bộ Công nhân viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.